X

Tượng Phật Thuận Duyên

nụ trầm hương sạch

.
.
.
.
X