X

Tượng Phật Thuận Duyên

nhang trầm không tăm

.
.
.
.
X