X

Tượng Phật Thuận Duyên

Mẹ Quán Thế Âm ngồi

.
.
.
.
X