X

Tượng Phật Thuận Duyên

dược sư phật bằng lưu ly

.
.
.
.
X