X

Tượng Phật Thuận Duyên

đại nhật như lai

.
.
.
.
X