X

Tượng Phật Thuận Duyên

Bảo tháp thờ xá lợi

0943777139

.
.
.
.