X

Tượng Phật Thuận Duyên

vòng trầm hương 108 hạt

.
.
.
.
X