X

Tượng Phật Thuận Duyên

văn thù sư lợi bồ tát để xe

.
.
.
.
X