X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng văn thù bằng lưu ly

.
.
.
.
X