X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thiên thủ thiên nhãn ngồi

.
.
.
.
X