X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thiên thủ thiên nhãn đứng

.
.
.
.
X