X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thiên thủ thiên nhãn bồ tát bằng gỗ

.
.
.
.
X