X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thiên thủ thiên nhãn bằng đồng

.
.
.
.
X