X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thiên thủ thiên nhãn bằng composite

.
.
.
.
X