X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng thiên thủ thiên nhãn bằng composite

0943777139

.
.
.
.