X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tam thế hào quang tròn

0943777139

.
.
.
.