X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng tam thánh bằng sứ đẹp

.
.
.
.
X