X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng ta bà tam thánh đứng

0943777139

.
.
.
.