X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng ta bà tam thánh bằng đá

.
.
.
.
X