X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng sa bà tam thánh bằng sứ

.
.
.
.
X