X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm tự tại bằng sứ

0943777139

.
.
.
.