X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng quan âm bằng composit

.
.
.
.
X