X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phổ hiền bằng lưu ly

0943777139

.
.
.
.