X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật nhỏ bằng lưu ly

.
.
.
.
X