X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật dược sư bằng lưu ly nhỏ

.
.
.
.
X