X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật dược sư bằng lưu ly lớn

0943777139

.
.
.
.