X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật di lặc ngồi bao tiền

.
.
.
.
X