X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật di lặc nằm bột đá

.
.
.
.
X