X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật đản sinh bằng lưu ly

.
.
.
.
X