X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật còn nhỏ

.
.
.
.
X