X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng phật bà quan âm bằng bột đá

.
.
.
.
X