X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng nhật quang nguyệt quang bồ tát

0943777139

.
.
.
.