X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng gỗ thiên thủ thiên nhãn

.
.
.
.
X