X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng già lam hộ pháp

0943777139

.
.
.
.