X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng vương bồ tát bằng sứ

.
.
.
.
X