X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng vương bằng sứ

0943777139

.
.
.
.