X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng vương bằng bột đá

.
.
.
.
X