X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng tự tại bằng bột đá

.
.
.
.
X