X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng bồ tát đứng bằng đồng

.
.
.
.
X