X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng bằng sứ ngồi

.
.
.
.
X