X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng Địa Tạng bằng sứ đứng

0943777139

.
.
.
.