X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng bằng đá ép

.
.
.
.
X