X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng địa tạng bằng bột đá

.
.
.
.
X