X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di lặc vẽ gấm

.
.
.
.
X