X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di lặc tự tại

0943777139

.
.
.
.