X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di lặc ngồi viền vàng

0943777139

.
.
.
.