X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di lặc cầm tiền

.
.
.
.
X