X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di lặc cầm thỏi vàng

.
.
.
.
X