X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di lặc cầm cây như ý

.
.
.
.
X