X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di lặc bồ tát ngồi

.
.
.
.
X