X

Tượng Phật Thuận Duyên

tượng di đà ngồi đài sen

.
.
.
.
X